IUSY World Congress 2016 – Tiranë

IUSY World Congress 2016 – Tiranë

Kongresi Botëror i IUSY në vitin 2016, i mbajtur në Tiranë, Shqipëri, ishte një ngjarje e rëndësishme që mblodhi socialistë të rinj nga e gjithë bota për të diskutuar dhe debatuar për çështjet më të rëndësishme të kohës sonë. Me temën “Transformimi i Botës: Nga Kriza në Shpresë”, Kongresi ishte një mundësi për socialistët e rinj për të mbledhur ide, përvoja dhe vizione për një të ardhme më të mirë. Gjatë disa ditëve, delegatët morën pjesë në diskutime të gjalla për një sërë çështjesh, si drejtësia sociale, të drejtat e njeriut, mjedisin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Kongresi ishte një dëshmi e fuqisë së aktivizmit të rinj dhe solidaritetit, dhe një kujtim që, përmes veprimit kolektiv dhe bashkëpunimit, ne mund të krijojmë një botë më të drejtë dhe të barabartë për të gjithë.

 

 

 

The IUSY World Congress 2016, held in Tirana, Albania, was a momentous event that brought together young socialists from around the world to discuss and debate the most pressing issues of our time. With the theme of “Transforming the World: From Crisis to Hope,” the Congress was an opportunity for young socialists to come together and share their ideas, experiences, and visions for a better future. Over the course of several days, delegates engaged in lively discussions on a range of topics, including social justice, human rights, environmentalism, and international cooperation. The Congress was a testament to the power of youth activism and solidarity, and a reminder that, through collective action and collaboration, we can create a more just and equitable world for all.