Vizitë në Tarracën e ‘Bashkia Tiranë’

Vizitë në Tarracën e ‘Bashkia Tiranë’

Bashkia e Tiranës ka nisur projektin e taracave të gjelbëruara, duke filluar nga taraca e vet për të mbërritur në ato të institucioneve dhe pallateve. Ky projekt parashikon kopshte me pemë dekorative dhe lule.
Taraca e Bashkisë i ngjahëson një kopështi me bar natyral, pemë dekorative dhe shumëllojshmëri lulesh.


Gjelbërimi i taracave është projekti i Bashkisë së Tiranës që synon që t’i vijë në ndihmë gjelbërimit të qytetit, uljes së nivelit të ndotjes së ajrit, si dhe kursimit të energjisë, që përdoret për ngrohjen dhe ftohjen e godinave.

Pikërisht Tarraca e Bashkisë kthehet në pikë takimi dhe një nga lokacionet më interesante për vizitoret e huaj që vizitojne qytetin për herë të parë.